Regulamin

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Tytusa Woźniaka w ramach Zagrody Edukacyjnej Pasieka u Tytusa

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z zajęć edukacyjnych, warsztatów wyjazdowych w placówce (szkoła, przedszkole, dom kultury i inne) oraz odwiedzające i przebywające na terenie:

– Zagrody Edukacyjnej położonej w Krzeszowicach ul. Miękińska 45, lub

– na terenie sali w budynku sołtysówki, placu zabaw i boiska gminnego w sołectwie Nowa Góra-Łany adres Nowa Góra ul. Jana Kazimierza 145, gm. Krzeszowice ( w trakcie zajęć prowadzonych przez Tytusa Woźniaka), lub

– Zagrody Edukacyjnej na terenie pasieki w miejscowości Nowa Góra- Łany działka nr 281/1.

 1. Przebywanie na terenie Zagrody możliwe jest tylko po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem. Zagroda jest dostępna dla grup zorganizowanych w umówionych terminach oraz dla osób indywidualnych w trakcie wizyt rodzinnych lub specjalnie organizowanych wydarzeń np. dni otwarte, festyny etc.
 2. Opiekunowie przyprowadzające osoby małoletnie na zajęcia edukacyjne zapewniają we własnym zakresie zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo ich dzieci i podopiecznych programach prowadzonych w Zagrodzie; w tym w zajęciach edukacyjnych obejmujących kontakt ze zwierzętami oraz w zajęciach z zakresu rekreacji ruchowej (odpowiednio do programu zamówionych zajęć).
 3. W trakcie zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach Zagroda Edukacyjna Pasieka u Tytusa nie są świadczone usługi opiekuńcze. Zagroda nie jest placówką oświatową.
 4. Wszystkie osoby małoletnie na terenie Zagrody mogą przebywać tylko pod opieką osób dorosłych, sprawujących nad nimi opiekę oraz czuwające nad ich bezpieczeństwem w trakcie całego pobytu.
 5. Wszyscy uczestnicy i obserwatorzy zajęć edukacyjnych w Zagrodzie i pasiekach, ze względu na specyficzne warunki terenowe i przyrodnicze powinni zachować szczególną ostrożność oraz dostosować swoje postępowanie do istniejących warunków, a w szczególności zwrócić uwagę na to, iż
  • zajęcia odbywają się na wolnym powietrzu, w terenie trawiastym, nierównym, kamienistym, na stoku, występuje mokra trawa, ziemia i możliwe błoto, występują nieuregulowane zadrzewienia, zakrzewienia i zarośla (powinni m.in. dostosować ubranie do niesprzyjających warunków pogodowych, nosić buty do chodzenia w terenie)
  • zajęcia w terenie oznaczają przebywanie w obecności zwierząt (np. dziko żyjących owadów, os, kleszczy) w tym w szczególności pszczół – należy zachowywać się spokojnie, nie uderzać w ule, nie wykonywać szybkich ruchów, stosować się do poleceń prowadzącego zajęcia.
 6. W przypadki użądlenia przez owady należy bezzwłocznie powiadomić właściciela lub upoważnioną osobę prowadzącą zajęcia.
 7. Osoby korzystające z zajęć mogą kontaktować się ze zwierzętami wyłącznie za zgodą i w obecności właściciela lub osoby upoważnionej.
 8. W trakcie zajęć, w szczególności na terenie pasieki, w trakcie zajęć z zakresu rekreacji ruchowej i wspinaczki, a także warsztatów, gdzie używany jest otwarty ogień lub gorąca woda należy stosować się ściśle do poleceń prowadzącego zajęcia.
 9. Osoby odwiedzające oraz opiekunowie grup osób nieletnich mają obowiązek poinformowania prowadzącego zajęcia o uczuleniach dotyczących w szczególności: uczulenia na jad pszczeli, miód, pyłek pszczeli, czy którykolwiek ze składników ciasta piernikowego.
 10. Na terenie Zagrody obowiązuje zakaz używania urządzeń, maszyn oraz instalacji rekreacyjnych bez nadzoru właściciela lub osoby upoważnionej.
 11. Właściciel nie odpowiada za rzeczy osobiste osób korzystających z zajęć. Należy je zabezpieczyć samodzielnie przez zniszczeniem lub kradzieżą.
 12. Ze względów przeciwpożarowych na terenie Zagrody obowiązuje zakaz palenia ognisk, rozpalania grilla poza wyznaczonymi do tego miejscami oraz bez uzyskania zgody właściciela.
 13. Na terenie Zagrody obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i używania papierosów elektronicznych
 14. Zagroda nie oferuje własnych miejsc parkingowych.
 15. Właściciel Zagrody zastrzega sobie możliwość wykonywania fotografii i filmowania osób korzystających z Zagrody oraz uczestniczących w zajęciach i warsztatach placówkach (poza Zagrodą) i wykorzystania fotografii oraz filmów do własnych celów marketingowych. Wizerunek w/w osób będzie wykorzystywany wyłącznie w kontekście wizyty w Zagrodzie lub uczestnictwa w warsztacie. Osoby, które nie wyrażają zgody na fotografowanie, czy filmowanie oraz wykorzystanie swojego wizerunku w celach marketingowych proszone są o pisemne powiadomienie właściciela Zagrody.
 16. W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych lub innych zagrożeń organizator odpowiedzialny za grupę odwiedzających wraz z właścicielem Zagrody decydują o odwołaniu zajęć i ustalają czas kolejnych odwiedzin w dogodnym dla obu stron terminie. Właściciel zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć w momencie, gdy wystąpią warunki pogodowe powodujące wzmożoną agresywność pszczół (np. pogoda burzowa). Odwołanie to jest traktowane jako zaistniałe z przyczyn niezależnych od właściciela i nie niesie zobowiązań finansowych wobec osób, które dokonały rezerwacji lub przybyły już na zajęcia. Właściciel i zamawiający dokłada wszelkich starań, by ustalić dogodny dla obu stron termin ponownego odwiedzenia Zagrody.
 17. Właściciel i prowadzący zajęcia nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). W razie potrzeby osoby odwiedzające Zagrodę oraz opiekunowie grup powinni we własnym zakresie dokonać odpowiedniego ubezpieczenia odwiedzających.
 18. W przypadku wyrządzenia szkód przez osoby odwiedzające Zagrodę zobowiązują się one do niezwłocznego naprawienia szkód lub pokrycia kosztów naprawy.
 19. Rezerwacja terminu odwiedzin i uczestnictwa w zajęciach jest potwierdzana drogą e-mailową
 20. Dokonujący rezerwacji zobowiązują się, że w przypadku odwołania przez siebie odwiedzin i powiadomieniu właściciela w terminie późniejszym niż 48 godziny przed zarezerwowanym terminem odwiedzin pokryją w całości koszty pobytu w Zagrodzie przewidziane w rezerwacji.
 21. Opuszczenie zajęć przed ich zakończeniem nie upoważnia do zwrotu kosztów uczestnictwa.
 22. Dokonanie opłaty grupowej, kupienie biletu, rejestracja wejściówki oraz przebywanie na terenie Zagrody oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

 

Regulamin zatwierdzono i wprowadzono w dniu 22 stycznia 2024 r.

 

 

Organizator zajęć edukacyjnych

Tytus Woźniak

Miękińska 45

32-065 Krzeszowice